Prozone by TFIC

 

กฎกติกาฟุตซอล


 

กติกาฟุตซอล ข้อ 15 การเตะเข้าเล่น (KICK IN)

      การเตะเข้าเล่นเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ ไม่สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะเข้าเล่น
   การเตะเข้าเล่น (A Kick in Awarded)
      1.เมื่อลูกบอลผ่านเส้นข้างออกไปทั้งลูกไม่ว่าจะบนพื้นหรือในอากาศ หรือกระทบหลังคา
      2.จากจุดที่ซึ่งลูกบอลตัดผ่านออกเส้นข้างไป
      3.ให้ฝ่ายตรงข้ามกับผู้เล่นที่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย

    ตำแหน่งของลูกบอลและผู้เล่น (Position of the Ball and the Players)
      1.ลูกบอลจะต้องว่างนิ่งอยู่บนเส้นข้าง
      2.การเตะเข้าเล่นเตะไปในทิศทางใดก็ได้

   ผู้เล่นที่จะเตะ (The Player Taking Kick in)
      ในขณะที่จะส่งลูกบอลเข้าเล่นเท้าข้างในข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างของผู้เตะจะต้องวางอยู่เส้นข้าง หรือบนพื้นด้านนอกเส้นข้าง

   ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม (The Player the Defending Team)
      ก่อนจะมีการเตะ ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องห่างจากลูกบอลไม่น้อยกว่า 5 เมตร

   ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)
      1.ผู้เล่นที่จะเตะต้องเตะเข้าเล่นภายในเวลา 4 วินาที
      2.ผู้เล่นที่เตะเข้าเล่นจะไม่สามารถเล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองได้ จนกว่าลูกบอลจะถูกสัมผัสหรือเล่นโดยผู้เล่นอื่น
      3.ลูกบอลอยู่ในการเล่นหลังจากถูกเตะหรือถูกสัมผัส
    การกระทำผิดและการลงโทษ (Infringements/Sanctions)
      ผู้เล่นที่เตะเข้าเล่นไม่สามารถเล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองได้ก่อนที่ลูกบอลจะถูกสัมผัส หรือเล่นโดยผู้เล่นคนอื่น จะให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโดยอ้อม ณ จุดที่กระทำผิดเกิดขึ้น ยกเว้น การกระทำผิดเกิดขึ้นภายในเขตโทษ จะให้เตะโทษจากเส้นเขตโทษ ณ จุดที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น การเตะเข้าเล่น จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะเข้าเล่น ถ้า
        1.การเตะเข้าเล่นกระทำไม่ถูกต้อง
        2.การเตะเข้าเล่นจากตำแหน่งที่กระทำนอกเหนือจากจุดที่ลูกบอลได้ออกเส้นข้างไป
        3.การเตะเข้าเล่น ไม่กระทำภายในเวลา 4 วินาทีจากระยะเวลาที่ได้ครอบครองลูกบอล
        4.เมื่อมีการกระทำผิดอื่นๆของกติกาการแข่งขัน
กติกาฟุตซอล ข้อ 16 การเล่นลูกจากประตู (THE GOAL CLEARANCE)

      จะลงโทษด้วยโทษโดยตรงตามกติกาข้อ 12 การกระทำผิดกติการวม 5 ครั้งแรกของแต่ละทีมในแต่ละครึ่งเวลา จะต้องจดบันทึกในสรุปผลการแข่งขัน

   การเล่นลูกจากประตู
      เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูออกไปทั้งลูก ไม่ว่าจะเป็นทั้งบนพื้นหรือในอากาศ โดยผู้เล่นฝ่ายลุกสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย และไม่ใช่เป็นการทำประตูตามเงื่อนไขของกติกาข้อ 11

   ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)
          1.ผู้รักษาประตูเป็นผู้ส่งลูกเข้าเล่นจากจุดใดก็ได้ภายในเขตโทษของตนโดยผู้รักษาประตูทีมฝ่ายรับ
          2.ฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่เขตโทษจนกว่าลูกบอลอยู่ในการเล่น
          3.ผู้รักษาประตูไม่สามารถเล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองจนกว่าจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนที่สอง
          4.ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกส่งโดยตรงจากเขตโทษ
          การเล่นลูกจากประตูจะสมบูรณ์เมื่อลูกบอลถูกสัมผัส หรือเล่นโดยผู้เล่นอื่นที่อยู่นอกเขตโทษ หรือเมื่อลูกบอลสัมผัสพื้น


   การกระทำผิดและการลงโทษ (Infringements/Sanctions)
          1. ถ้าลูกบอลไม่ได้ถูกส่งโดยตรงออกนอกเขตโทษ การเล่นลูกจากประตูให้กระทำใหม่
          2.ถ้าหลังจากลูกบอลอยู่ในการเล่น ผู้รักษาประตูสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น
          3.หลังจากบอลอยู่ในการเล่น ผู้รักษาประตูได้รับลูกบอลคืนจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม การเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำจากเส้นเขตโทษ ณ จุดที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น
          4.ถ้าการเล่นลูกจากประตูไม่ส่งลูกบอลเข้าเล่นภายใน 4 วินาที จากระยะเวลาที่ครอบครองลูกบอล ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้ออมจากเส้นเขตโทษ ณ จุดที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น

กติกาฟุตซอล ข้อ 17 การเตะจากมุม (THE CORNER KICK)

      การเตะจากมุมเป็นวิธีการหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะจากมุม แต่ต้องทำประตูฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น

   เตะจากมุมเมื่อ (A Corner Kick Awarded When)
      เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านออกเส้นประตูไปทั้งบนพื้นหรือในอากาศ โดยผู้เล่นฝ่ายรับสัมผัสลูกเป็นครั้งสุดท้าย และไม่ใช่เป็นการทำประตูตามเงื่อนไขของกติกาข้อ 11

   ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)
          1.ลูกบอลต้องวางไว้ภายในเขตมุมใกล้กับมุมสนามมากที่สุดอย่างชัดเจน
          2.ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่างจากลูกบอลไม่น้อยกว่า 5 เมตร จนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น
          3.ลูกบอลจะถูกเตะโดยผู้เล่นฝ่ายรุก
          4.ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะ หรือถูกสัมผัส
          5.ผู้เตะต้องไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองจนกว่าจะถูกเล่นหรือสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆก่อน


   การกระทำผิดและการลงโทษ (Infringements/Sanctions)
          ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะได้เตะโทษโดยอ้อม ถ้า
              1.การเตะจากมุม ผู้เล่นได้เล่นหรือสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง ก่อนจะถูกเล่นหรือสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น การเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำ ณ จุดที่การกระทำผิดเกิดขึ้น
              2.การเตะจากมุมไม่กระทำภายในเวลา 4 วินาที จากระยะที่ได้ครอบครองลูกบอลเพื่อทำการเตะ การเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำการเตะที่เขตมุม

   การกระทำผิดอื่นๆ (For any Other Infringement)
          ให้ทำการเตะจากมุมใหม่

   การเตะจากจุดโทษ (KICKS FROM THE PENALTY MARK)
          การเตะจากจุดโทษ เป็นวิธีการหาทีมที่ชนะตามระเบียบการแข่งขัน การหาทีมที่ชนะภายหลังการแข่งขันเสมอกัน

   ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)
          1.ผู้ตัดสินเลือกประตูที่จะใช้ทำการเตะ
          2.ผู้ตัดสินเสี่ยงเหรียญและทีมที่ชนะการเสี่ยงเป็นฝ่ายเตะก่อน
          3.ผู้ตัดสินบันทึกผลการแข่งขัน
          4.โดยหลักการทั้งสองทีมจะทำการเตะฝ่ายละ 5 คน ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
          5.การเตะจะเตะแบบสลับกัน
          6.หัวหน้าทีมของแต่ละทีมจะต้องแจ้งรายชื่อผู้เล่นที่จะทำการเตะ จากรายชื่อผู้เล่นที่ได้ส่งไว้ให้ผู้ตัดสิน 12 คน ก่อนการแข่งขันทำการเตะจากจุดโทษ
          7.เมื่อหมดเวลาของการแข่งขัน ทีมที่ผู้เล่นมากกว่าจะต้องลดจำนวนผู้เล่นให้เท่ากับฝ่ายตรงข้าม โดยหัวหน้าทีมจะต้องแจ้งชื่อและหมายเลขผู้เล่นที่เอาออก
          8.ถ้าก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเตะครบทั้ง 5 คน ฝ่ายใดทำประตูได้มากกว่าที่อีกฝ่ายจะสามารถทำได้ ถึงแม้ว่าจะเตะยังไม่ครบ 5 ครั้งก็ตาม ไม่ต้องทำการเตะให้ครบ
          9.ถ้าภายหลังจากทั้งสองทีมได้ทำการเตะครบทีมละ 5 คนแล้ว ทั้งสองทีมทำประตูได้เท่ากันหรือต่างทำประตูไม่ได้เลย การเตะดำเนินต่อไปในลักษณะเดิม จนกว่าทีมหนึ่งสามารถทำประตูได้มากกว่าอีกทีมหนึ่งในการเตะที่มีจำนวนครั้งเท่ากัน
          10.การเตะเพิ่มเติมจะถูกกระทำโดยผู้เล่นอื่นซึ่งไม่ได้เตะใน 5 คนแรก หลังจากทุกคนได้เตะแล้ว ผู้เล่นซึ่งมีส่วนร่วมในการเตะยังคงทำการเตะในลักษณะเดิมต่อไป
          11.ผู้เล่นอื่นที่ถูกไล่ออกไม่อนุญาตให้มีส่วนร่วมในการเตะจากจุดโทษ
          12.ผู้เล่นที่มีสิทธิ์ในการเตะสามารถเปลี่ยนหน้าที่กับผู้รักษาประตูได้
          13.มีเพียงผู้เล่นที่มีสิทธิ์ในการเตะ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในสนาม เมื่อมีการเตะจากจุดโทษ
          14.ผู้เล่นทุกคนนอกจากผู้เตะและผู้รักษาประตูทั้งสองต้องอยู่ในแดนตรงข้ามกับแดนที่ทำการเตะ ผู้ตัดสินที่ 2 ทำหน้าที่ควบคุมพื้นที่ทางด้านนี้ของสนามและผู้เล่นที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมด
          15. ผู้รักษาประตูฝ่ายเดียวกับผู้เตะต้องอยู่ในสนามโดยไม่รบกวนต่อการเตะที่กำลังดำเนินอยู่ 
back

ติดต่อ

  • tfic.information@gmail.com

  • เพิ่มเพื่อน

โซเชียล