Prozone by TFIC

 

กฎกติกาฟุตซอล


 

กติกาฟุตซอล ข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด (FOULS AND MISCONDUCT)

      การแข่งขันแบ่งระยะเวลาออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นาทีเท่ากัน การรักษาเวลาเป็นหน้าที่ของผู้รักษาเวลา ซึ่งมีหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกติกาข้อ7

   โทษโดยตรง (Direct Free Kick)
      ถ้าผู้เล่นกระทำผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 6 ข้อต่อไปนี้ โดยผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่าขาดความระมัดระวัง ไม่ไตร่ตรองยั้งคิดหรือใช้กำลังแรงเกินกว่าเหตุ จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง ได้แก่
        1.เตะ (Kick) หรือพยายามเตะคู่ต่อสู้
        2.ขัดขา (Trips) หรือพยายามขัดขาคู่ต่อสู้
        3.กระโดด (Jump) เข้าใส่คู่ต่อสู้
        4.ชน (charges ) คู่ต่อสู้ รวมถึงการชนด้วยไหล่
        5.ทำร้าย (Strikes) หรือพยายามทำร้ายคู่ต่อสู้
        6.ผลัก (Pushes) คู่ต่อสู้

      ถ้าผู้เล่นกระทำผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรงเช่นกัน ได้แก่
        1.ดึง (Holds) คู่ต่อสู้
        2.ถ่มน้ำลาย (Spits) ใส่คู่ต่อสู้
        3.การพุ่งตัว (Slides) ในสภาวะที่พยายามจะเล่นลูกบอล ในขณะผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกำลังเล่นลูกบอล หรือพยายามเล่นลูกบอลโดยคู่ต่อสู้ (Sliding Tackle) ยกเว้น ผู้รักษาประตูสามารถสไลด์ในเขตโทษของตนเอง เพื่อป้องกันประตูได้
        4.เล่นด้วยมือโดยเจตนา (ยกเว้น ผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง)
      การเตะโทษโดยตรงจะทำการเตะที่ซึ่งการกระทำผิดกติการวม
      การกระทำผิดกติกาดังกล่าวข้างต้น ให้นับเป็นการทำผิดกติการวม


   การเตะโทษ ณ จุดโทษ (Penalty Kick)
      การเตะโทษ ณ จุดโทษ ถ้าผู้เล่นกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นภายในเขตโทษของตนเองโดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งของลูกบอล และมีเงื่อนไขว่าลูกบอลต้องอยู่ในการเล่น

   โทษโดยอ้อม (Indirect Free Kick)
      ให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อม ถ้าผู้รักษาประตูกระทำผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
        1.ภายหลังจากปล่อยลูกบอลจากการครอบครอง เขาได้รับลูกบอลคืนจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน ก่อนที่ลูกบอลจะถูกส่งผ่านเส้นแบ่งแดน หรือได้ถูกเล่นหรือสัมผัสโดยผู้เล่นหรือสัมผัสโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
        2.สัมผัสหรือครองครองลูกบอลด้วยมือ ภายหลังจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเจตนาเตะส่งมาให้
        3.สัมผัสหรือครองครองลูกบอลด้วยมือภายหลังจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันส่งมาให้โดยตรงจากการเตะเข้าเล่น
        4.สัมผัสหรือครอบครองลูกบอลด้วยมือหรือเท้าเกินกว่า 4 วินาที ยกเว้นลูกบอลอยู่ในฝ่ายแดนฝั่งตรงข้ามในสนามแข่งขัน

      จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ที่ซึ่งมีการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น ถ้าผู้ตัดสินพิจารณาว่าผู้เล่น
        1. เล่นในลักษณะที่เป็นอันตราย
        2.เจตนากีดขวางการเล่นของฝ่ายตรงข้าม เมื่อตนเองไม่ได้อยู่ในระยะที่เล่นลูกบอล
        3.ป้องกันผู้รักษาประตูไม่ให้ปล่อยลูกบอลจากมือ
        4.ความผิดอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในกติกาข้อ 12 ที่ทำให้หยุดการเล่นลงเพื่อคาดโทษหรือไล่ผู้เล่นออก
      การเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำ ณ จุดที่กระทำผิดกติกานอกจากการกระทำผิดเกิดขึ้นภายในเขตโทษ ในกรณีนี้การเตะโทษจะกระทำจากเส้นเขตโทษ ใกล้กับจุดที่กระทำผิดกติกาเกิดขึ้นมากที่สุด

   การลงโทษเรื่องระเบียบวินัย (Disciplinary Sanctions)
   การกระทำผิดที่ต้องถูกคาดโทษ (Cautionable offences)

      ผู้เล่นต้องถูกคาดโทษและแสดงใบเหลือง ถ้าเขากระทำผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใด ต่อไปนี้
        1.กระทำผิดเกี่ยวกับการประพฤติอย่างไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา (Unsporting Behaviour)
        2.แสดงการคัดค้านโดยคำพูด หรือกิริยาท่าทาง (Dissent by Word or Action)
        3.กระทำกติกาแข่งขันบ่อยๆ (Persistenly Infringes the law of the Game)
        4.ชะลอการเริ่มเล่นใหม่ (Delays the Restart of play)
        5.ไม่ถอยห่างไปอยู่ในระยะที่กำหนด เมื่อมีดารเตะจากมุม การเตะเข้าเล่น การเตะโทษ หรือการเล่นลูกจากประตู เพื่อการเริ่มเล่นใหม่
        6.เข้าไปสมทบหรือกลับเข้าไปสมทบในสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน หรือกระทำผิดกติกาการเปลี่ยนตัว
        7.เจตนาออกจากสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน
      การกระทำผิดดังกล่าวให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่มีการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น ถ้าการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้นภายในเขตโทษ การเตะโทษ โดยอ้อมจะกระทำจาดเส้นเขตโทษ ณ จุดที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น การคาดโทษเป็นการเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขว่า ไม่ให้มีการกระทำผิดกติการุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

   การกระทำผิดที่ต้องถูกให้ออก (Sending off Offences)
      ผู้เล่นต้องถูกให้ออกและแสดงใบแดง ถ้ากระทำผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
        1.กระทำผิดกติกาการเล่นอย่างรุนแรง (Serious Foul Play)
        2.ประพฤติผิดกติกาอย่างร้ายแรง (Violent Conduct)
        3.ถ่มน้ำลายใส่คู่ต่อสู้และบุคคลอื่นๆ (Spits at an Opponent or any Other Person)
        4.ป้องกันฝ่ายตรงข้ามในการได้ประตูหรือทำให้เสียโอกาสในการทำประตูได้อย่างชัดเจน โดยเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือ (กรณีนี้ไม่รวมถึงผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง)
        5. ป้องกันโอกาสในการทำประตูได้อย่างชัดเจนของฝ่ายตรงข้ามที่กำลังเคลื่อนที่มุ่งตรงไปยังหน้าประตูของฝ่ายตน โดยการกระทำผิดกติกา ต้องถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรงหรือเตะโทษ ณ จุดโทษ
        6.กระทำผิดซ้ำซาก (Uses Offensive) ใช้วาจาเหยียดหยามหยาบคาย (Insulting or Abusive Language) หรือแสดงท่าทางไม่เหมาะสม
        7.ได้รับการคาดโทษเป็นครั้งที่สองในการแข่งขันครั้งเดียวกัน (Receives a Second Caution in the Same Match)
      ถ้าการเล่นได้หยุดลง เพราะว่าผู้เล่นถูกไล่ออกจากสนามแข่งขัน สำหรับการกระทำผิดข้อ 6 หรือข้อ 7 โดยไม่มีการกระทำผิดที่ต้องเพิ่มเติมการลงโทษอื่นใด ตามกติกาการเล่น การเริ่มเล่นใหม่ โดยให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม จากที่ซึ่งการทำผิดกติกาเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้นภายในเขตโทษ การเตะโทษโดยอ้อม จะทำการเตะจากเส้นเขตโทษที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น

   ข้อตกลง (Decisions)
      กรณีผู้เล่นถูกให้ออก จะไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นได้อีก และไม่สามารถนั่งบนที่นั่งสำรองได้ และผู้เล่นจะเข้าไปแทนและเล่นได้ครบทีม เมื่อครบเวลา 2 นาทีหลังให้ออก ยกเว้นมีการทำประตูได้ก่อนถึงเวลา 2 นาที ในกรณีรี้จะปฏิบัติดังนี้
      1.ถ้าเล่นโดยมีจำนวนผู้เล่น 5 : 4 คน และทีมที่มีจำนวนผู้เล่นมากกว่าทำประตูได้ ทีมที่มีผู้เล่น 4 คน จะเพิ่มจำนวนผู้เล่นให้ครบ
      2.ถ้าทั้งสองทีมมีจำนวนผู้เล่น 4 : 4 คนและมีการทำประตูได้ ให้คงเหลือผู้เล่นเท่าเดิม
      3.ถ้าเล่นโดยมีจำนวนผู้เล่น 5 : 3คนหรือ 4 : 3 และทีมที่มีผู้เล่นจำนวนมากกว่าทำประตูได้ ทีมที่มีจำนวนผู้เล่น 3 คน จะเพิ่มจำนวนผู้เล่นได้ 1 คน
      4.ถ้าทั้งสองทีมมีจำนวนผู้เล่น 3 : 3 คน และมีการทำประตูได้ ให้คงเหลือจำนวนผู้เล่นเท่าเดิม
      5.ถ้าทีมที่มีผู้เล่นน้อยกว่าทำประตูได้ การเล่นจะดำเนินต่อไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เล่น

กติกาฟุตซอลข้อ 13 การเตะโทษ (FREE KICK)

   ประเภทของการเตะโทษ (Type of Free Kick)
   การเตะโทษมีทั้งโทษโดยตรง (Direct) และโทษโดยอ้อม (Indirect)

      ในการเตะโทษโดยตรงและโดยอ้อม ในขณะที่เตะ ลูกบอลต้องตั้งวางนิ่งอยู่กับที่ เมื่อมีการเตะเกิดขึ้น ผู้เตะต้องไม่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่นก่อน
      การเตะโทษโดยตรง (The Direct Free Kick)
         ถ้าเตะโทษโดยตรงทีเดียวเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามจะถือว่าเป็นประตู
      การเตะโทษโดยอ้อม (The Indirect Free Kick)
         จะเป็นประตูเมื่อลูกบอลได้ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่นๆก่อนที่จะเข้าประตู
      ตำแหน่งของการเตะโทษ (Position of Free Kick)
         1.ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคนต้องอยู่ห่างจากลูกบอลไม่น้อยกว่า 5 เมตร จนกว่าลูกบอลอยู่ในการเล่น
         2.ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นหลังจากลูกบอลถูกสัมผัสหรือถูกเล่น

    การกระทำผิดและการลงโทษ (Infringements/Sanctions)
      ถ้ามีการเตะโทษ ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอยู่ใกล้ลูกบอลกว่าระยะที่กำหนด ให้เตะใหม่
      ถ้าหลังจากลูกบอลอยู่ในการเล่น ผู้เล่นได้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่กระทำผิดกติกาเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าการกระทำผิดนี้เกิดขึ้นภายในเขตโทษ การเตะโทษโดยอ้อมจะทำการเตะจากเส้นเขตโทษ ณ จุดที่ใกล้ที่สุดของการกระทำผิดเกิดขึ้น
      ถ้าฝ่ายที่ได้เตะโทษใช้เวลาเกินกว่า 4 วินาที ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม

   สัญญาณ (Signals)
      1.โทษโดยตรง ผู้ตัดสินจะยกแขนในแนวนอนชี้ไปในทิศทางของทีมที่กระทำผิด และนับเป็นการกระทำผิดรวม ผู้ตัดสินจะแสดงสัญญาณชี้นิ้วลงพื้นเพื่อที่จะแจ้งให้ผู้ตัดสินที่ 3 ทราบ
      2.โทษโดยอ้อม เมื่อผู้ตัดสินให้มีการเตะโทษโดยอ้อมจะต้องแสดงสัญญาณโดยการยกแขนชูขึ้นเหนือศีรษะ เขาจะยังยกแขนจนกว่าการเตะจะเกิดขึ้น และลูกบอลได้ถูกเล่นหรือสัมผัสโดยผู้เล่นอื่นก่อน หรือลูกบอลอยู่นอกการเล่น

กติกาฟุตซอล ข้อ 14 การเตะโทษ ณ จุดโทษ (THE PENALTY KICK)

      การเตะโทษ ณ จุดโทษ จะลงโทษแก่ทีมที่กระทำผิดความผิดที่เป็นโทษโดยตรง ซึ่งการกระทำผิดภายในเขตโทษของตนเอง และขณะที่ลูกบอลอยู่ในการเล่น
      สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะโทษ ณ จุดโทษ
      อนุญาตให้ชดเชยเวลาสำหรับการเตะโทษ ณ จุดโทษ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันของแต่ละครึ่ง หรือเมื่อหมดเวลาของการต่อเวลาพิเศษ


   ตำแหน่งของลูกบอลและผู้เล่น (Position of the Ball and the Players)
   ลูกบอล ( The ball)

      ตั้งอยู่บนจุดโทษ

   ผู้เล่นที่ทำการเตะโทษ (The Players Taking the Penalty Kick)
      แสดงตนอย่างชัดเจน

   ผู้รักษาประตูฝ่ายรับ (The Defending Goalkeeper)
      ต้องยืนอยู่เส้นประตูระหว่างเสาประจูและหันหน้าเข้าหาผู้เตะจนกว่าลูกบอลได้ถูกเตะ
      ผู้เล่นคนอื่นๆที่นอกเหนือจากผู้เตะ (The Players Other than Kick are Located)
        1.อยู่ในสนามแข่งขัน ก่อนที่ลูกบอลจะถูกส่งผ่านเส้นแบ่งแดน หรือได้ถูกเล่นหรือสัมผัสโดยผู้เล่นหรือสัมผัสโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
        2.อยู่นอกเขตโทษ
        3.อยู่ด้านหลัง หรือแนวเดียวกันกับจุดโทษ
        4.อยู่ห่างจากจุดโทษไม่น้อยกว่า 5 เมตร
      ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)
        1.ผู้เล่นที่ทำการเตะโทษ ณ จุดโทษต้องเตะลูกบอลไปข้างหน้า
        2.เขาต้องไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น
        3.ลูกบอลจะอยู่ในการเล่น เมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
        เมื่อการเตะโทษ ณ จุดโทษ ในระหว่างการทำการแข่งขัน หรือเมื่อมีการชดเชยเวลาออกไปในครึ่งเวลา หรือเมื่อหมดเวลาในครึ่งแรก หรือหมดเวลาการแข่งขัน อนุญาตให้มีการเตะโทษหรือเตะใหม่ ให้เป็นประตูถ้าบอลได้ผ่านระหว่างเสาประตูภายใต้คานประตู
        4.ลูกบอลสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเสาประตูและ/หรือคาน ประตูและ/หรือผู้รักษาประตู
           การกระทำผิดและการลงโทษ (Infringements/Sanctions)
             1.ถ้าผู้เล่นฝ่ายรับกระทำผิดกติกา
                ถ้าทำประตูไม่ได้ ให้ทำการเตะใหม่
                ถ้าทำประตูได้ให้เป็นประตู
             2.ถ้าผู้เล่นทีมเดียวกันกับผู้เตะเป็นผู้กระทำผิดกติกา
                ถ้าทำประตูได้ ให้ทำการเตะใหม่
                ถ้าทำประตูไม่ได้ ไม่มีการเตะใหม่
             3.ถ้าผู้เตะกระทำผิดกติกาหลังจากลูกบอลได้อยู่ในการเล่น
                3.1ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากจุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น ถ้าจุดที่การกระทำผิดกติกานั้นอยู่ในเขตโทษ การเตะโทษจะต้องทำการเตะโทษจากเส้นเขตโทษ ที่อยู่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น 
back   next

ติดต่อ

  • tfic.information@gmail.com

  • เพิ่มเพื่อน

โซเชียล